Информация за медицински
специалисти

В тази част ще откриете информация и материали насочени към регистрирани потребители: здравни специалисти или доставчици на лекарствени продукти. Информацията отговаря на изискванията описани в НАРЕДБА № 47 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 44 ОТ 2007 Г.)

Потвърждавам, че:

Искам да се отпиша